1. הגדרות חברת יורם לימודים המפעילה את אתר וואלה! מזל טוב ("יורם"), עורכת הגרלה לנשים בלבד באתר של וואלה! מזל טוב ("האתר", "עמוד הנחיתה") שתנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה ("המבצע" "ההגרלה" או "המשחק").

2. פרשנות 2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה.

2.2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

2.3. מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.

3. תקופת ההגרלה (מבצע) 3.1 תקופת ההגרלה הינה החל מיום ה- 1 באוגוסט, 2018 בשעה 12:00 וסיום ההגרלה הינו בתאריך 31 באוגוסט, 2018 בשעה 12:00, הכרזת הזוכה תתבצע בתאריך 2 בספטמבר, 2018

3.2. יורם לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה להגרלה לאחר סיומה של תקופת ההגרלה, לרבות בגין קישוריות לעמוד ההגרלה שתופענה בעמוד הפייסבוק ו/או ברחבי האינטרנט לאחר תקופת ההגרלה. כמו כן, יורם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת ההגרלה, להקדימה או להאריכה, ללא הודעה מראש ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

4. כללי ההגרלה ותנאי ההשתתפות בה 4.1. במהלך תקופת ההגרלה תופענה באתרי אינטרנט המקושרים ליורם ו/או ברחבי האינטרנט הפניות מקושרות (Link) לאתר החברה ו/או לעמוד ההשתתפות בהגרלה (להלן עמוד ההגרלה). כל המעוניינת להשתתף בהגרלה, תגלוש לאתרי אינטרנט אלו ותילחץ על ההפניה המקושרת (Link) המופיעה באחד מאתרים אלה ו/או תיכנס ישירות לאתר החברה.

4.2. לאחר לחיצה של המשתתפת (כהגדרתה להלן) על ההפניה המקושרת כאמור, תופנה המשתתפת אל עמוד ההגרלה, בו תתבקש המעוניינת להשתתף בהגרלה לקיים שלוש דרישות: (1) למלא שם וטלפון תקינים (2) לשתף את הכתבה באופן ציבורי בפייסבוק , הפוסט חייב להישאר באוויר כשיתוף ציבורי לפחות עד למועד מימוש הזכיה (3) לענות על שאלון. רק משתתפת אשר השלימה את שלוש השלבים תראה עצמה כמשתתפת מן המניין אשר עשויה לזכות.

4.3. לצורך ההגרלה, תיחשב כמשתתפת כל מי שעומדת בכל התנאים הבאים במצטבר ("משתתפת"): (1) המשתתפת הינה בגירה (מלאו לה 18 שנה); (2) היא גולשת בעלת חשבון פייסבוק פעיל; (3) היא אישרה את קריאת התקנון והסכימה לתוכנו באמצעות לחיצה על כפתור השתתפות ייעודי; ו- (4) היא מילאה וממלאת אחר הוראות ההשתתפות בהגרלה המפורטות בתקנון זה, בעמוד ההגרלה (כהגדרתו להלן). במסגרת השתתפותה בהגרלה, מאשרת המשתתפת ומסכימה מרצונה החופשי, כי יורם (בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים מטעמה) תעיין ו/או תשתמש בשם המשתמש ופרטי הפרופיל שלה כפי שנשמרו על ידי פייסבוק בעת הרשמתה לאתר פייסבוק לשם יישום ההשתתפות בהגרלה וחלוקת הפרס.

4.4. כל משתתפת רשאית להשתתף בכל אחד מימי ההגרלה כפי שהוגדרו בסעיף 3.1 לעיל באופן שהוגדר בסעיף 4.2 (דהיינו כל שלושת הדרישות) ובכך להגדיל את סיכויי הזכייה. יובהר כי כל משתתפת תוכל להשתתף פעם אחת ביום בלבד.

4.5. יובהר בזאת, כי יורם תהא רשאית שלא לאפשר למשתתפת ליטול חלק בהגרלה (כהגדרתו להלן), אם היא זכאית לכך, באם השתתפותה הינה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לכל תקנון רלוונטי אחר המפורסם על ידי יורם ו/או הוראות כל דין וזאת ללא צורת במתן נימוק ו/או הצדקה לאותו משתתפת, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד יורם בקשר לכך.

4.6. לא יעשה שימוש באמצעים פסולים ו/או שקריים ו/או באמצעים שעלולים להפר את תקנון ההגרלה.

5. הזוכה, הפרס וכללי הזכייה בו 5.1. הפרס שיחולק לזוכה בהגרלה יהא זוג כרטיסי טיסה לניו יורק, לינה בבית מלון בניו יורק (5 לילות) וכרטיסים לתצוגות אופנה נבחרות שיתקיימו במנהטן בין התאריכים 11/10/2018 ל 15/10/2018.
יובהר כי הפרס כולל טיסות היוצאות מישראל וחוזרות לישראל בלבד ולא ניתן לממשן ו/או להמירן לטיסות מיעדים אחרים וליעדים אחרים.

הזכייה הינה אישית ואין אפשרות לקבל זיכוי / החזר כספי בכל מקרה שהוא לרבות בגין אי אפשרות של הזוכה לממש את הזכייה.

בכל מקרה שלא יתאפשר לזוכה לממש את הזכייה, הזוכה הבאה אחריה תהא זכאית לה וכך הלאה והכל כמפורט בסעיף 5.3 להלן.

5.2. ההודעה על הזוכה בפרס תיעשה באמצעות שידור LIVE לגולשים בפייסבוק.

5.3. החברה תפנה לזוכה הן בנייד והן בפרופיל הפייסבוק עם פרסום הזכייה ותנסה לאתרה עד 24 שעות ממועד פרסום הזכייה וזאת על מנת לקבל מהזוכה צילומי דרכון תקינים לצרכי יציאה וחזרה מגבולות ישראל, לרבות אישור שהייה (ויזה) לארה"ב וכן תידרש למלא הצהרה כי אין מניעה משפטית/חוקית/אחרת אשר עשויים למנוע ממנה לממש את הזכייה.

יובהר כי תוך 48 שעות מקסימום דהיינו 72 שעות מפרסום הזוכה מתחייבת הזוכה להציג את המתואר לעיל.

עוד יובהר כי כל המתואר לעיל יוצג גם בעבור האדם הנוסף אשר מבקשת הזוכה לצרף לזכייה (להלן: המצטרף).

לא אותרה הזוכה ("הזוכה המקורית") עד 24 שעות מפרסום הזוכה ו/או לא עמד הזוכה באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון לרבות העברת צילומי דרכון/אישור שהיה/הצהרה של הזוכה והמצטרף ו/או נבצר מהזוכה לממש את הפרס במועד שנקבע למימושו מכל סיבה שהיא, תהא יורם רשאית לנהוג בפרס של אותו זוכה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת הפרס למשתתפת אחרת בהגרלה. במקרה זה זכאותה של הזוכה המקורית לפרס תהא בטלה.

עוד יובהר כי בכל מקרה בו לא עמדה הזוכה בתנאים האמורים הרי שהפרס יועבר בשלמותו לזוכה הבאה דהיינו הזוכה הבאה תקבל את הזכות לצרף איתה אדם נוסף אחר לבחירתה.

5.4. יורם מצהירה בקשר עם הפרס, כי ככל שהשירות ניתן על ידי ספקים גורם שלישי (כגון חברת התעופה, המלון וכדומה) האחריות המלאה והבלעדית בקשר לשירות מוטלת על הספק בלבד. יובהר, כי יורם ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים על אופיו ו/או איכותו ו/או טיבו של הפרס או לכל מרכיב אחר הכלול בו, וכי הם אינם אחראים לכל נזק (ישיר או עקיף), אובדן, הוצאות וכדומה אשר עלולים להיגרם לזוכה ו/או לצד שלישי בקשר לפרס ו/או למימושו, ולא תישמע ו/או תתקבל כנגד יורם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. את כל התביעות ו/או הדרישות בקשר לפרס יש להפנות אל הנציג ו/או לספקים צדדים שלישיים הנוגעים בדבר.

5.5. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בהוראות כמפורט בעמוד התחרות ו/או בעמוד הנחיתה ו/או בתקנון זה. מעבר לכך, כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותה של הזוכה ו/או בקשר לקבלת הפרס, תחול על הזוכה בלבד.

5.6. יורם שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות מהפרס ו/או להציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

5.7. יורם תהיה רשאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין, את שמם ופרטיהם של הזוכה והמצטרף, וכן את התמונות באמצעי התקשורת והמדיה כפי שתמצא לנכון, לרבות באתרים המופעלים על ידה ו/או בעמוד הפייסבוק, ועצם ההשתתפות בהגרלה מהווה הסכמה של המשתתפים ו/או הזוכים לפרסום כאמור ללא כל תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה נגד יורם ו/או מי מטעמה בהקשר זה. יורם שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכים לפרסום פרטיהם כזוכים כאמור. מובהר בזאת, כי פרסום כאמור בסעיף זה, אינו מהווה הודעת זכייה ולא יחייב את יורם ו/או את מי מטעמה למתן הפרס.

5.8. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, יורם שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה של הזוכה בפרס אם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהתנהלות אותה זוכה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או באם ייווצר חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בכל שלב במהלך השתתפותם בהגרלה.

5.9. המשתתפות מאשרות כי ידוע להן כי יורם תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת ובכפוף להוראות כל דין, לעשות שימוש בפרטי המשתתפות ו/או הזוכה בהגרלה, ובכל מידע שנשלח על ידי מי מהם בהתאם להוראות תקנון זה, בעמוד הפייסבוק, באתר ו/או בכל מדיה אחרת, לצרכי פרסום, קידום שיווק ויחסי ציבור של ההגרלה ו/או של יורם. בהשתתפותה בהגרלה מביעה כל משתתפת את הסכמתה לפרסום כאמור, ללא כל תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והיא מוותרת על כל טענה ו/או דרישה נגד יורם ו/או מי מטעמה בהקשר זה.

6. כללי 6.1. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בהגרלה והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בהגרלה, מהווה הסכמה מלאה של המשתתפת לכל האמור בו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתפת מצהירה בזאת, כי היא קראה את התקנון בשלמותו ומסכימה לכל האמור בו.

6.2. יורם ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בהגרלה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או בעמוד ההגרלה, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת יורם ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתפת בכל סעד ו/או זכות. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה יורם רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את ההגרלה, לשנות את הפרס ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון ההגרלה ותחייב כל משתתפת בהגרלה. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתפת כלשהי בהגרלה, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט יורם עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי יורם אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו"ב, שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתפת כלשהו בהגרלה, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש בהגרלה ו/או עקב הפעולות שתנקוט יורם כאמור.

6.3. כל משתתפת בהגרלה מצהירה בזאת כלפי יורם באופן בלתי חוזר כי אין לה ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי יורם בכל הקשור במישרין או בעקיפין בהגרלה ו/או בפרס. ההשתתפות בהגרלה והשימוש בפרס הינו באחריותה הבלעדית של המשתתפת ו/או הזוכה ו/או המצטרף (לפי העניין) ויורם ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתפת ו/או הזוכה ו/או המצטרף לכל נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתפת ו/או הזוכה ו/או למצטרף ו/או למי מטעמן, בקשר ישיר או עקיף עם ההגרלה ו/או הפרס.

6.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזאת במפורש כי השתתפות בהגרלה הינה לצורכי שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בהגרלה, וכי בכל מקרה ההשתתפות בהגרלה לא תקים למשתתפים או לבאים בשמם או מטעמם, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי יורם הקשורה במישרין או בעקיפין עם ההגרלה, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

6.5. יורם תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את ההגרלה ו/או לשנות את כל תנאיה או חלק מהם ו/או את הפרס ו/או את מרכיביו, ללא הודעה מראש. מוסכם, כי המשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי ההגרלה ו/או בקשר לפעולות שבהן תנקוט יורם בקשר עם האמור.

6.6. כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות הקניין הרוחני בהגרלה ו/או בעמוד ההגרלה ו/או בתכנים הכלולים בו אשר היו שייכות ליורם ו/או לצדדים שלישיים לפי העניין, עובר לתקופת ההגרלה יהיו שייכות ליורם ו/או לצדדים שלישיים לפי העניין, במהלכה ואף לאחריה, ולמעט הקבוע בתקנון זה, אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתתפת כל חלק מן הנ"ל. מובהר בזאת, כי למעט הקבוע בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה, תוכן או בכל זכות אחרת של יורם ו/או של צדדים שלישיים מבלי לקבל הסכמתם של מי אלו (לפי העניין) מראש ובכתב.

6.7. יורם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת וללא מתן הודעה מראש. השינוי כאמור יכנס לתוקף באופן מיידי מרגע פרסומו בעמוד הפייסבוק ו/או באתר וואלה מזל-טוב. באחריות המשתתפות להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון זה. השתתפות בהגרלה, מהווה הסכמת כל משתתפת להוראות תקנון זה ולתנאיו המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו בכל עת.

6.8. עובדי יורם ועובדי מתחם האירועים טרויה, אינם רשאים להשתתף בהגרלה. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות, בן-זוג, בן, בת.
בכל מקרה של זכיה לא תוכל הזוכה לצרף לזכייה את עובדי יורם או עובדי מתחם האירועים טרויה.

6.9. לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל יורם בכתובת mazaltov.info@walla.net.il

6.10. אין בתקנון זה כדי לגרוע מאילו מזכויותיה של יורם על פי תנאי שימוש ו/או תקנונים אחרים המפורסמים על ידה.

6.11. כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.

צוות וואלה! מזל טוב מאחל למשתתפות בהצלחה