מכינים את העמוד
מכינים את העמוד.. הפעולה עשויה להימשך כמה שניות

תקנון תחרות פייסבוק "וואלה! מזל טוב מחלקים לכם כרטיסים לסרט "מה הקשר לאהבה?"

לפניכם תקנון התחרות המלא של "וואלה! מזל טוב בשיתוף "פורום פילם" מחלקים לכם מדי יום כרטיסים להקרנה לסרט "מה הקשר לאהבה" במתנה

1.הגדרות

חברת וואלה! מזל טוב עורכת תחרות נושאת פרסים בעמוד של וואלה! מזל טוב ("האתר", "עמוד הנחיתה") ובאתר פייסבוק ("עמוד הפייסבוק") שתנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה ("המבצע" "התחרות" או "המשחק").

2. פרשנות

2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה.

2.2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

2.3. מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.

2.4 התקנון נכתב בלשון זכר, אך הוא פונה לנשים ולגברים כאחד.

3. תקופת התחרות (מבצע)

3.1 תקופת התחרות הינה החל מיום א' - 22.1.2023 בשעה 10:00 וסיום התחרות הינו בתאריך 28.1.2022 בשעה 23:59, כמפורט בהוראות המוצגות בעמוד הנחיתה של התחרות ("תקופת המבצע", "תקופת התחרות").

3.2. וואלה! מזל טוב לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה לתחרות לאחר סיומה של תקופת התחרות, לרבות בגין קישוריות לפעילות התחרות שתופענה בעמוד הפייסבוק ו/או ברחבי האינטרנט לאחר תקופת התחרות. כמו כן, וואלה! מזל טוב שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת התחרות, להקדימה או להאריכה, ללא הודעה מראש ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

3.4 . הזכייה היא בכרטיס / זוג כרטיסים מתנה לסרט"מה הקשר לאהבה" ברשת רב חן ופלאנט. עליך להדפיס או להציג בנייד מייל זה בקופות בתי הקולנוע על מנת לקבל את הכרטיסים לסרט "מה הקשר לאהבה?". הזמנה זאת תקפה בימים א'-ה'. ללא ערבי חג, ימי חג וחוה"מ, כולל חופשות בי"ס ללא וי.איי.פי, איימקס, פור.די.אקס. ואירועים מיוחדים. תקף ברשת רב חן ופלאנט בלבד החל מ- 26.1 עד ל-23.2.2023 כל עוד הסרט מציג. לא ניתן להאריך את תוקף ההטבה. לא ניתן להחליף לסרט אחר.

4. כללי התחרות ותנאי ההשתתפות בה

4.1 מהות התחרות: על המשתתפים בתחרות להיות אוהד (לייק) בעמוד הפייסבוק של וואלה! מזל טוב ולהשתתף/להגיב בפוסט הרלוונטי. התגובה המקורית/המעניינת והיצירתית ביותר מבין התגובות תזכה לזוג כרטיסים (לפחות זוכה אחד בזוג כרטיסים בכל יום) לסרט "מה הקשר לאהבה?". 

4.2. במהלך תקופת התחרות תופענה באתרי אינטרנט המקושרים לוואלה! מזל טוב ו/או ברחבי האינטרנט הפניות מקושרות (Link) לעמוד הפייסבוק ו/או פרסומים בקשר עם התחרות בעמוד הפייסבוק עצמו. כל המעוניין להשתתף בתחרות, יגלוש לאתרי אינטרנט אלו ויילחץ על ההפניה המקושרת (Link) המופיעה באחד מאתרים אלה ו/או ייכנס לעמוד הפייסבוק.

4.3. לאחר לחיצה של המשתתף (כהגדרתו להלן) על ההפניה המקושרת כאמור, יופנה המשתתף אל עמוד הפייסבוק, בו יתבקש המעוניין להשתתף בתחרות להתחבר לחשבונו באתר פייסבוק ("החשבון") על ידי הזנת שם המשתמש והסיסמה שלו, כפי שקיבל בעת הרשמתו לאתר פייסבוק, למעט במקרה בו המשתתף כבר מחובר לחשבונו - אז יעבור מיד לשלב הבא, כמפורט בסעיף ‎4.4 להלן.

יובהר בזאת, כי ההשתתפות בתחרות כרוכה בהמשך קיומו התקף של חשבון באתר פייסבוק לאורך כל תקופת התחרות. באם אינך רשום במסגרת אתר פייסבוק, ביכולתך לבצע רישום בהתאם לתנאים ולהוראות המצויים באתר פייסבוק ולפי תנאי השימוש הנהוגים בו, לרבות מתן הסכמתך לכלל ההרשאות הנדרשות באתר פייסבוק במהלך הרישום כאמור לצורך השתתפות בתחרות. יובהר, כי רישום לאתר פייסבוק, השימוש בו הינו באחריותו של המשתתף (כהגדרתו להלן) בלבד ו-ואלה! מזל טוב לא תישא בכל אחריות בקשר עם הרישום והשימוש של המשתתף באתר פייסבוק.

4.4. לצורך התחרות, ייחשב כמשתתף כל מי שעומד בכל התנאים הבאים במצטבר ("משתתף"): (1) המשתתף הינו בגיר (מלאו לו 18 שנה); (2) הוא גולש בעל חשבון פייסבוק פעיל; (3) הוא "אוהד" (fan) של עמוד הפייסבוק. מי שאינו "אוהד" של עמוד הפייסבוק, יכול להפוך ל"אוהד" באמצעות לחיצה על לחצן "אהבתי" (like) בעמוד הפייסבוק; (4) הוא אישר את קריאת התקנון והסכים לתוכנו באמצעות לחיצה על כפתור השתתפות ייעודי; ו- (5) הוא מילא וממלא אחר הוראות ההשתתפות בתחרות המפורטות בתקנון זה, בעמוד הפייסבוק (כהגדרתו להלן). במסגרת השתתפותו בתחרות, מאשר המשתתף ומסכים מרצונו החופשי, כי וואלה! מזל טוב (בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים מטעמה) תעיין ו/או תשתמש בשם המשתמש ופרטי הפרופיל שלו כפי שנשמרו על ידי פייסבוק בעת הרשמתו לאתר פייסבוק לשם יישום ההשתתפות בתחרות וחלוקת הפרס.

4.5. המשתתף מצהיר בזאת כי הינו בעל מלוא הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני בתגובה שפרסם בין עם בתמונה ובין עם בטקסט (להלן" התגובה) ו/או קיבל רישיון שימוש מבעל הזכויות האמורות לעשות בה שימוש כפי שנעשה במסגרת תחרות זו, וכי השימוש בהן אינו מפר כל זכויות של צד שלישי כלשהו.

4.6. יובהר, כי המשתתף מעניק בזאת לוואלה! מזל טוב רישיון בלתי הדיר, לא מוגבל בזמן או במקום מבחינה גיאוגראפית, ללא תמורה, לעשות כל שימוש ו/או פעולה שהיא בתגובה הכולל את הזכות לפרסם ו/או לערוך כל שינוי בתגובה, להעביר ו/או להעניק רישיונות משנה, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט של וואלה! מזל טוב, בכל אמצעי התקשורת והמדיה, לרבות באתרי האינטרנט המופעלים על ידי וואלה! מזל טוב ובעמוד הפייסבוק, וכן בכל אמצעי טכנולוגי הקיים או שיהיה קיים בעתיד, כפי שתמצא וואלה! מזל טוב לנכון.

4.7. המשתתף מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את וואלה! מזל טוב, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפט בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם התגובה  שנשלחה על ידי המשתתף, ו/או זכויות הקניין בה.

4.8. כל משתתף מתחייב בזאת שלא לפרסם תגובה המכילה תכנים בעלי אופי בלתי מוסרי, לרבות, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, תכנים מאיימים, אלימים, גזעניים, מעליבים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, עולים כדי הסתה, מהווים עבירות פליליות או עוולות אזרחיות, פוגעים בצנעת הפרט, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של חוקי מדינת ישראל ותכנים העלולים לפגוע באופן ישיר ו/או עקיף בגולשים אחרים ("תכנים אסורים"). וואלה! מזל טוב תהא רשאית להסיר ללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תגובה המכילה תכנים אסורים והמשתתף שפרסם תכנים אסורים אלו ייחשב כמפר תקנון זה ולא יהא רשאי להשתתף בתחרות ו/או לא יוכל לזכות בפרס

4.09. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.8 לעיל, המשתתפים יישאו באחריות המלאה בקשר להזנת תכנים אסורים והם מתחייבים לשפות את וואלה! מזל טוב ו/או מי מטעמה, מייד עם דרישתה הראשונה לכך, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/אבדן ו/או הוצאה שנגרמו או ייגרמו לוואלה! מזל טוב ו/או למי מטעמה (לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין) בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד וואלה! מזל טוב בקשר לתכנים אסורים שהוזנו על ידם או באחריותם.

4.10. כל משתתף מאשר כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך, כי וואלה! מזל טוב אינה אחראית לתכנים בהודעות המופיעות ואלו יהיו באחריותם המלאה והבלעדית של המשתתפים. עוד ידוע למשתתף, כי בהשתתפותו בתחרות הוא עלול להיות חשוף לתכנים אסורים וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד וואלה! מזל טוב ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

4.11. יובהר, כי אין הגבלת השתתפות וכי כל משתתף יהא רשאי להשתתף בתחרות זו יותר מפעם אחת וזאת באמצעות משלוח תגובות שונות בפוסטים השונים. 

4.12. יובהר בזאת, כי וואלה! מזל טוב תהא רשאית שלא לאפשר למשתתף ליטול חלק בתחרות או לזכות בפרס (כהגדרתו להלן), אם היה זכאי לכך, באם השתתפותו הינה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לכל תקנון רלוונטי אחר המפורסם על ידי וואל! מזל טוב ו/או הוראות כל דין וזאת ללא צורת במתן נימוק ו/או הצדקה לאותו משתתף, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד וואלה! מזל טוב בקשר לכך.

4.13. לא יעשה שימוש באמצעים פסולים ו/או שקריים ו/או באמצעים שעלולים להפר את תקנון התחרות, תקנון פייסבוק או הוראה זו.

5. הזוכה, הפרס וכללי הזכייה בו

5.1. הפרס שיחולק לזוכים בתחרות יהא זוג כרטיסים זוגיים לסרט "מה הקשר לאהבה?" שצפוי להיות מוקרן בבתי קולנוע נבחרים החל מהתאריך 26.1.2023 עד ה-23.2.2023 וכל עוזר הסרט מציג. המתנה הינה אישית ואין אפשרות לקבל זיכוי / החזר כספי בכל מקרה שהוא לרבות בגין אי אפשרות של הזוכה לממש את זכייתו. הזמנה זאת תקפה בימים א'-ה'. ללא ערבי חג, ימי חג וחוה"מ, כולל חופשות בי"ס ללא וי.איי.פי, איימקס, פור.די.אקס. ואירועים מיוחדים. תקף ברשת "רב חן" ו"פלאנט". לא ניתן להאריך את תוקף ההטבה. לא ניתן להחליף לסרט אחר.

5.2. ההודעה לזוכים בפרס תיעשה באמצעות הודעה מטעם החברה על תגובה הזוכה ובה יתבקש הזוכה לשלוח בהודעה פרטית את שמו ומספר הטלפון שלו לצורך תיאום העברת הזכייה.

5.3. לא אותר הזוכה ("הזוכה המקורי") עד ליום ה-28 לינואר 2023  ו/או לא עמד הזוכה באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה ו/או נבצר מהזוכה לממש את הפרס במועד שנקבע למימושו מכל סיבה שהיא, תהא וואלה! מזל טוב רשאית לנהוג בפרס של אותו זוכה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת הפרס למשתתף אחר בתחרות. במקרה זה זכאותו של הזוכה המקורי לפרס תהא בטלה.

5.4. וואלה! מזל טוב מצהירה בקשר עם הפרס, כי הוא באדיבותו של ספק שהינו צד שלישי וכי האחריות המלאה והבלעדית בקשר עם הפרס מוטלת על ספק הפרס בלבד. יובהר, כי וואלה! מזל טוב ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים על אופיו ו/או איכותו ו/או טיבו של הפרס או לכל מרכיב אחר הכלול בו, וכי הם אינם אחראים לכל נזק (ישיר או עקיף), אובדן, הוצאות וכדומה אשר עלולים להיגרם לזוכה ו/או לצד שלישי בקשר לפרס ו/או למימושו, ולא תישמע ו/או תתקבל כנגד וואלה! מזל טוב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. את כל התביעות ו/או הדרישות בקשר לפרס יש להפנות אל ספק הפרס ו/או הנציג ו/או לספקים צדדים שלישיים הנוגעים בדבר.

5.5. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בהוראות כמפורט בעמוד הפייסבוק ו/או בעמוד הנחיתה ו/או בתקנון זה. מעבר לכך, כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה ו/או בקשר לקבלת הפרס, תחול על הזוכה בלבד.

5.6. וואלה! מזל טוב שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות מהפרס ו/או להציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

5.7. וואלה! מזל טוב תהיה רשאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין, את שמם ופרטיהם של הזוכים, וכן את התמונות באמצעי התקשורת והמדיה כפי שתמצא לנכון, לרבות באתרים המופעלים על ידה ו/או בעמוד הפייסבוק, ועצם ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה של המשתתפים ו/או הזוכים לפרסום כאמור ללא כל תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה נגד וואלה! מזל טוב ו/או מי מטעמה בהקשר זה. וואלה! מזל טוב שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכים לפרסום פרטיהם כזוכים כאמור. מובהר בזאת, כי פרסום כאמור בסעיף זה, אינו מהווה הודעת זכייה ולא יחייב את וואלה! מזל טוב ו/או את מי מטעמה למתן הפרס.

5.8. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, וואלה! מזל טוב שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה של הזוכים בפרס אם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהתנהלות אותם זוכים משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או באם ייווצר חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בכל שלב במהלך השתתפותם בתחרות.

5.9. המשתתפים מאשרים כי ידוע להם כי וואלה! מזל טוב תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת ובכפוף להוראות כל דין, לעשות שימוש בפרטי המשתתפים ו/או הזוכה בתחרות, ובכל מידע שנשלח על ידי מי מהם בהתאם להוראות תקנון זה, בעמוד הפייסבוק, באתר ו/או בכל מדיה אחרת, לצרכי פרסום, קידום שיווק ויחסי ציבור של התחרות ו/או של וואלה! מזל טוב. בהשתתפותו בתחרות מביע כל משתתף את הסכמתו לפרסום כאמור, ללא כל תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה נגד וואלה! מזל טוב ו/או מי מטעמה בהקשר זה.

6. כללי

6.1. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בתחרות, מהווה הסכמה מלאה של המשתתפת לכל האמור בו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר בזאת, כי הוא קרא את התקנון בשלמותו ומסכים לכל האמור בו.

6.2. ידוע למשתתף כי התחרות אינה נערכת בחסות, בתמיכת או בניהול "פייסבוק" ואין לקשרו אליה.

6.3. וואלה! מזל טוב ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בתחרות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או בעמוד הפייסבוק, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת וואלה! מזל טוב ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתף בכל סעד ו/או זכות. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה וואלה! מזל טוב רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את התחרות, לשנות את הפרס ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון התחרות ותחייב כל אדם ו/או משתתף בתחרות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו בתחרות, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט וואלה! מזל טוב עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי וואלה! מזל טוב אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו"ב, שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתף כלשהו בתחרות, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש בתחרות ו/או עקב הפעולות שתנקוט וואלה! מזל טוב כאמור.

6.4. כל משתתף בתחרות מצהיר בזאת כלפי וואלה! מזל טוב באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וואלה! מזל טוב בכל הקשור במישרין או בעקיפין בתחרות ו/או בפרס. ההשתתפות בתחרות והשימוש בפרס הינו באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה (לפי העניין) ו-וואלה! מזל טוב ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתף ו/או הזוכה לכל נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתף ו/או הזוכה ו/או למי מטעמן, בקשר ישיר או עקיף עם התחרות ו/או הפרס.

6.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזאת במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתפים או לבאים בשמם או מטעמם, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וואלה! מזל טוב הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

6.6. וואלה! מזל טוב תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את התחרות ו/או לשנות את כל תנאיה או חלק מהם ו/או את הפרס ו/או את מרכיביו, ללא הודעה מראש. מוסכם, כי המשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי התחרות ו/או בקשר לפעולות שבהן תנקוט וואלה! מזל טוב בקשר עם האמור.

6.7. כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות הקניין הרוחני בתחרות ו/או בעמוד הפייסבוק ו/או בתכנים הכלולים בו אשר היו שייכות לוואלה! מזל טוב ו/או לצדדים שלישיים לפי העניין, עובר לתקופת התחרות יהיו שייכות לוואלה! מזל טוב ו/או לצדדים שלישיים לפי העניין, במהלכה ואף לאחריה, ולמעט הקבוע בתקנון זה, אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתתף כל חלק מן הנ"ל. מובהר בזאת, כי למעט הקבוע בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה, תוכן או בכל זכות אחרת של וואלה! מזל טוב ו/או של צדדים שלישיים מבלי לקבל הסכמתם של מי אלו (לפי העניין) מראש ובכתב.

6.8. וואלה! מזל טוב שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת וללא מתן הודעה מראש. השינוי כאמור יכנס לתוקף באופן מיידי מרגע פרסומו בעמוד הפייסבוק ו/או באתר וואלה מזל-טוב. באחריות המשתתפים להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון זה. השתתפות בתחרות, מהווה הסכמת כל משתתף להוראות תקנון זה ולתנאיו המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו בכל עת.

6.9. עובדי וואלה! מזל טוב, ספק הפרס ואתר פייסבוק אינם רשאים להשתתף בתחרות. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות, בן-זוג, בן, בת .

6.11. לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל וואלה! מזל טוב בכתובת mazaltov.info@walla.net.il  

6.12. אין בתקנון זה כדי לגרוע מאילו מזכויותיה של וואלה! מזל טוב על פי תנאי שימוש ו/או תקנונים אחרים המפורסמים על ידה.

6.13. כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.

צוות וואלה! מזל טוב מאחל למשתתפות בהצלחה
X
מעוניינים בפרטים נוספים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם