מכינים את העמוד
מכינים את העמוד.. הפעולה עשויה להימשך כמה שניות

תקנון ותנאי השימוש בשירות אישורי הגעה וקבלת מתנות באשראי

שירות אישורי הגעה (להלן: "השירות") הינו שירות מבית חברת "יורם לימודים בע"מ" מפעילת מותג "וואלה מ"ט" (להלן: "החברה").

תקנון קבלת השירותים נועד על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה החברה למשתמשים בשירות (להלן: "מזמין השירות" או "מזמין" או "משתמש"), ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט ובכלל. השירות נועד בראש ובראשונה לשרת את המשתמש ולהעניק לו חוויה מושלמת.

השירות כולל שליחת SMS לאישורי הגעה בשלב ראשון ובשלב שני שיחת נציג חכם אוטומטית לאישור (פניה טלפונית אוטומטית בשיחה למי שלא השיב ל SMS). כל סעיפי התקנון, לרבות מגבלות החוק, אחריות מזמין השירות וכדומה חלים על כל השירות (SMS/שיחה טלפונית) גם אם צויין רק אחד מהם.

סימון אישור 'הנני מאשר/ת את תקנון השימוש בשירות בדף ההרשמה לשירות , מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים שלהלן.

כל השירותים הניתנים על ידי מערכת אישורי ההגעה מיועדים אך ורק לשימוש העומד בתנאי חוקי מדינת ישראל. המשתמש משחרר את החברה ומפעילי השירות מכל אחריות הנוגעת לתביעות הקשורות למידע שישמור או יפיץ באמצעות המערכת.

קבלת מתנות באשראי - החברה מפעילה בשיתוף עם חברת MAX שירות קבלת מתנות באשראי. הרישום למערכת זו מתבצע דרך MAX, בכפוף לתקנון MAX.
לחברה אין ולא תהיה אחריות בכל טענה שהיא בקשר עם שירות זה יש להפנות לMAX.

פרסומות

השירות מיועד לניהול אירועים ואישורי הגעה בלבד. השירות אינו מיועד למשלוח והפצת פרסומות באמצעות SMS או בכל דרך אחרת. המשתמש מצהיר ומתחייב שלא להשתמש בשירות לצורך הפצת פרסומות אם ללקוחותיו או ללקוחות פוטנציאליים. המשתמש מצהיר ומתחייב כי יש לו הזכות להירשם כמשתמש בשירות זה ולבצע את כל הפעולות הנקובות בו והכל - ללא צורך בהרשאה, אישור או הסכמה של צד שלישי כלשהו, וכן כי אין כל מגבלה חוקית, חוזית או אחרת על רישום המשתמש לשירות והפעלתו על ידו.

חוק הספאם/הטרדה/פרטיות

המזמין מתחייב שלא לבצע הפצת SMS לא מורשה ולפעול בהתאם לחוק הספאם. הודעות ישלחו מטעם מזמין השירות (ההודעות והשיחות יוצאות ממספר הטלפון של מקבל השירות וכך יזוהו אצל הנמען) אך ורק למכריו אשר הזמין לארוע ולא לרשימות אקראיות. אחריות בדבר כל טענה מצד הנמענים בין עם מתוקף חוק הספאם, מניעת הטרדה, הגנת הפרטיות וכדומה הינה על מזמין השירות בלבד. כל טענה/דרישה/תביעה שתופנה לחברה תועבר מידית למזמין השירות והוא יפצה את החברה בהתאם להוצאה שהוציאה ו/או פס"ד שניתן.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

התכנים באתר ובמערכת הינם הקניין הרוחני של בעלי האתר.

שימוש לרעה בשירותים

המערכת משמשת אך ורק למטרות חוקיות ולניהול אירועים וקבלת אישורי הגעה לאירועים ו/או קבלת מתנות באשראי מהמוזמנים לאירועים. כל ניסיון לשימוש לרעה במשאבי המערכת אסורה בהחלט. הלקוח מתחייב לא להפיץ הודעות פוגעות או מעליבות. בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או בשימוש לרעה בזכויות הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו בחברה, תישקל בחומרה בחברה ותגרור השעיית החשבון במלואו או בחלקו או סגירתו לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

לקוחות אשר השתמשו בפועל (נשלחו הודעות כתובות או קוליות) במערכת אישורי הגעה תחת מסלול מושלם (מסלול המקנה שימוש חינמי במערכת אישורי הגעה ומותנה ברישום למערכת מתנות באשראי באמצעות MAX ) יוכלו לבטל את שירות המתנות באשראי, במידה וירצו, באמצעות פניה ישירה לשירות הלקוחות של וואלה מזל טוב וזאת בכפוף לתשלום עבור השימוש בפועל במערכת של 0.49 אגורות לרשומה.

המפעילים הסלולריים

הובא לידיעת המשתמש שביצוע שליחת אישורי ההגעה מתאפשר באמצעות מפעילים סלולריים. המשתמש יודע שהמפעילים הסלולריים רשאים לנתק ו/או להפסיק ו/או להשהות ו/או להגביל ו/או לחסום מתן שירותי רט"ן לרבות השירותים החיוניים לצורך ביצוע השירות, למי ממשתמשי הקצה או לכלל משתמשי הקצה או לסוג מסוים של משתמשות קצה, בין ביוזמת המפעיל הסלולרי, בין לבקשת משתמש הקצה, ובין בעתות חירום, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד המפעיל הסלולרי בקשר לכך.

ידוע לכם כי לא כל הודעות ה SMS הנשלחות באמצעות המערכת יתקבלו על ידי נמעניהן מסיבות שונות. לא יתקבל החזר מכל סוג עבור הודעות אשר לא הגיעו ליעדן מכל סיבה.

המשתמש מודע למגבלות הכיסוי הסלולרי ולאופי הקשר הסלולרי, להפרעות, להפסקות ולניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולרית, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שכיסוי התקשורת הסלולרית אינו מלא או רציף, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד המפעיל הסלולרי בקשר לכך.

ללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד המפעילים הסלולריים כתוצאה מניוד מספרים ו/או החלפת קידומות של מספרים קיימים בקידומות חדשות. על הלקוח לוודא ולתקן את רשימות התפוצה שלו בקידומות המעודכנות בהתאם לחוק.

ביטול והחזרים

החברה שומרת על הזכות לבטל את שירותיה למשתמש בכל עת בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה. במקרה כזה הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי למשתמש והמשתמש יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של הסכם זה.

מזמין השירות יקבל החזר כספי מלא תוך 14 ימי עסקים ממועד קליטת הבקשה בחברה בתנאי שלא נעשה כל שימוש במערכת. נבהיר כי ניצול מזערי של בנק ההודעות כמוהו כשימוש. בכל מקרה לא יתקבל החזר יחסי בהתאם לשימוש.

נתוני המשתמש

החברה רשאית לפרסם את השירות לכלל משתמשי השירות, כמו כן רשאים בעלי השירות לפרסם לכל גולשי האתר ו/או המערכת בכל מדיה. כמו כן הנני מאשר לחברה לפרסם את דף האירוע שלי באתר השירות ו/או בעמוד הפייסבוק של השירות ובכל מקום שתבחר.

עדכוני החברה

הנני מאשר הסכמתי לקבלת מידע פרסומי ועדכונים מאת החברה לאימייל או מספר הטלפון עמם נרשמתי לשירות.

שאלות ותשובות

x
?
X

יש לך שאלה? אולי הצעת ייעול?

בדקת פה? שאלות ותשובות
שלח פניה