מכינים את העמוד
מכינים את העמוד.. הפעולה עשויה להימשך כמה שניות

תקנון "שמלת כלה במתנה של ענבל דרור"

לפניכם תקנון התחרות המלא של "שמלת כלה במתנה של ענבל דרור". התחרות מתקיימת בעמוד האינסטגרם של וואלה מזל טוב

1. הגדרות

חברת וואלה! מזל טוב, עורכת מבצע נושא פרסים בעמוד של וואלה! מזל טוב באתר אינסטגרם ("עמוד האינסטגרם") שתנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה ("המבצע או "המשחק").

2. פרשנות

2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
2.2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

2.3. מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.

2.4 התקנון נכתב בלשון נקבה, אך הוא פונה לנשים ולגברים כאחד.

3. תקופת התחרות (מבצע)

3.1 תקופת התחרות הינה החל מיום ב',2.1.2022 בשעה 10:00, סיום התחרות הינו בתאריך 26.1.2022 בשעה 12:00. הכרזה על הזוכה תתבצע בתאריך 27.1.2022 לאחר בחירת הזוכה על ידי הנהלת אתר וואלה! מזל טוב, כמפורט בהוראות המוצגות בעמוד האינסטגרם ("תקופת המבצע").

3.2. וואלה! מזל טוב לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיומה של תקופת המבצע, לרבות בגין קישוריות לפעילות המבצע שתופענה בעמוד האינסטגרם ו/או ברחבי האינטרנט לאחר תקופת המבצע. כמו כן, וואלה! מזל טוב שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המבצע, להקדימו או להאריכו, ללא הודעה מראש ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

4. כללי המבצע ותנאי ההשתתפות בו

4.1 מהות התחרות: מעקב אחרי חשבון האינסטגרם של וואלה! מזל טוב (wallamazaltov@) על ידי לחיצה על כפתור העוקב, מעקב אחר חשבון האינסטגרם הרשמי של ענבל דרור (inbaldrorofficial@) על ידי לחיצה על כפתור העוקב, ותגובה בפוסט התחרות בה יצוין: "למה מגיע לך לזכות בשמלת כלה של ענבל דרור במתנה?" עד תום תקופת המבצע.

4.2. במהלך תקופת המבצע תופענה באתרי אינטרנט המקושרים לוואלה! מזל טוב ו/או ברחבי האינטרנט הפניות מקושרות (Link) לעמוד הפייסבוק, האינסטגרם ו/או פרסומים בקשר עם התחרות בעמוד האינסטגרם עצמו. כל המעוניינות להשתתף במבצע, תגלושנה לאתרי אינטרנט אלו ותלחצנה על ההפניה המקושרת (Link) המופיעה באחד מאתרים אלה ו/או תיכנסנה לעמוד האינסטגרם.

4.3. לאחר לחיצתה של המשתתפת (כהגדרתה להלן) על ההפניה המקושרת כאמור, תופנה המשתתפת אל עמוד האינסטגרם, בו תתבקש משתתפת המעוניינת להשתתף במבצע להתחבר לחשבונה באתר אינסטגרם ("החשבון") על ידי הזנת שם המשתמש והסיסמה שלה, כפי שקיבלה בעת הרשמתה לאתר אינסטגרם, למעט במקרה בו המשתתפת כבר מחוברת לחשבונה - אז תעבור מיד לשלב הבא, כמפורט בסעיף ‎4.4 להלן.

יובהר בזאת, כי ההשתתפות במבצע כרוכה בהמשך קיומו התקף של חשבון באתר אינסטגרם לאורך כל תקופת המבצע. באם אינך רשומה במסגרת אתר איסטגרם, ביכולתך לבצע רישום בהתאם לתנאים ולהוראות המצויים באתר אינסטגרם ולפי תנאי השימוש הנהוגים בו, לרבות מתן הסכמתך לכלל ההרשאות הנדרשות באתר אינסטגרם במהלך הרישום כאמור לצורך השתתפות במבצע. יובהר, כי רישום לאתר אינסטגרם והשימוש בו הינו באחריותה של המשתתפת (כהגדרתה להלן) בלבד וחברת וואלה! מזל טוב לא תישא בכל אחריות בקשר עם הרישום והשימוש של המשתתפת באתר אינסטגרם.

4.4. לצורך המבצע, תחשב כמשתתפת כל מי שעומדת בכל התנאים הבאים במצטבר ("משתתפת"): (1) המשתתפת הינה בגירה (מלאו לה 18 שנה); (2) היא גולשת בעלת חשבון אינסטגרם פעיל; (3) היא "אוהדת" (fan) של עמוד האינסטגרם. מי שאינה "אוהדת" של עמוד האינסטגרם, יכולה להפוך ל"אוהדת" באמצעות לחיצה על לחצן "מעקב" (Follow) בעמוד האינסטגרם; (4) היא אישרה את קריאת התקנון והסכימה לתוכנו באמצעות לחיצה על כפתור השתתפות ייעודי; ו- (5) היא מילאה וממלאת אחר הוראות ההשתתפות במבצע המפורטות בתקנון זה, בעמוד האינסטגרם (כהגדרתה להלן), לרבות לעניין החובה להפוך לאוהדת (כהגדרתה להלן) ולהזין את תגובתה בפוסט התחרות ופרטיה האישיים ככל שתידרש לכך. במסגרת השתתפותה במבצע, מאשרת המשתתפת ומסכימה מרצונה החופשי, כי וואלה! מזל טוב (בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים מטעמה) תעיין ו/או תשתמש בשם המשתמש ופרטי הפרופיל שלה כפי שנשמרו על ידי אינסטגרם בעת הרשמתה לאתר אינסטגרם לשם יישום המבצע וחלוקת הפרס.

4.5 יובהר בזאת כי אתר וואלה! מזל טוב לא נושא בכל אחריות לגבי תקלות אפשריות באתר אינסטגרם, או במכשירים בהם חל שימוש לצורך השתתפות במבצע (לרבות טלפון נייד או מחשב) במהלך המבצע. 

4.6. המשתתפת מצהירה בזאת כי הינה בעלת מלוא הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני, בחשבון האינסטגרם שלה ו/או קיבלה רישיון שימוש מבעל הזכויות באינסטגרפ לעשות בה שימוש כפי שנעשה במסגרת מבצע זה, וכי השימוש באינסטגרם אינו מפר כל זכויות של צד שלישי כלשהו.

4.7. המשתתפת מתחייבת בזאת לפצות ו/או לשפות את וואלה! מזל טוב, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפט בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם תמונה שנשלחה על ידי המשתתפת ו/או זכויות הקניין בה.

4.8. כל משתתפת מתחייבת בזאת שלא לשלוח תמונה המכילה תכנים בעלי אופי בלתי מוסרי, לרבות, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, תכנים מאיימים, אלימים, גזעניים, מעליבים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, עולים כדי הסתה, מהווים עבירות פליליות או עוולות אזרחיות, פוגעים בצנעת הפרט, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של חוקי מדינת ישראל ותכנים העלולים לפגוע באופן ישיר ו/או עקיף בגולשים אחרים ("תכנים אסורים"). וואלה! מזל טוב תהא רשאית להסיר ללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תמונה המכילה תכנים אסורים והמשתתפת ששלחה תכנים אסורים אלו תיחשב כמפרה תקנון זה ולא תהא רשאית להשתתף במבצע ו/או לא תוכל לזכות בפרס.

4.9. כל משתתפת ו/או חבר מורשה אשר יפרסמו הודעה כלשהי (Post) מתחייבים בזאת שלא להזין תכנים אסורים, כמפורט בסעיף ‎4.8 לעיל. וואלה! מזל טוב תהא רשאית להסיר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, הודעה או פרסום כלשהו שנשלח על ידי משתתפת או חבר מורשה, המכילה תכנים אסורים כאמור. בנוסף, משתתפת שתפרסם הודעה המכילה תכנים אסורים כאמור, תיחשב כמפרת תקנון זה ולא תהא רשאית להשתתף במבצע ו/או לא תוכל לזכות בפרס ו/או הפרס יילקח ממנה ולא תהיה למשתתפת זו ו/או לכל אדם אחר כל טענה ו/או דרישה כלפי וואלה! מזל טוב ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

4.10. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎4.10 לעיל, המשתתפות יישאו באחריות המלאה בקשר להזנת תכנים אסורים והן מתחייבות לפצות את וואלה! מזל טוב ו/או מי מטעמה, מייד עם דרישתה הראשונה לכך, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/אבדן ו/או הוצאה שנגרמו או ייגרמו לוואלה! מזל טוב ו/או למי מטעמה (לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין) בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד וואלה! מזל טוב בקשר לתכנים אסורים שהוזנו על ידן או באחריותן.

4.11. כל משתתפת מאשרת כי ידוע לה וכי היא מסכימה לכך, כי וואלה! מזל טוב אינה אחראית לתכנים בהודעות המופיעות ואלו יהיו באחריותן המלאה והבלעדית של המשתתפות. עוד ידוע למשתתפת, כי בהשתתפותה במבצע היא עלולה להיות חשופה לתכנים אסורים וכי לא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד וואלה! מזל טוב ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

4.12. במהלך המבצע, על כל משתתפת לפעול על פני תנאי התחרות - מעקב אחרי חשבון האינסטגרם של וואלה! מזל טוב (wallamazaltov@) על ידי לחיצה על כפתור העוקב, מעקב אחר חשבון האינסטגרם הרשמי של ענבל דרור (inbaldrorofficial@) על ידי לחיצה על כפתור העוקב, ותגובה בפוסט התחרות בה יצוין: "למה מגיע לך לזכות בשמלת כלה של ענבל דרור במתנה?" עד תום תקופת המבצע

4.13. עם תום תקופת המבצע, תיסגר האפשרות להשתתף בתחרות. המשתתפת אשר תבחר על ידי הנהלת וואלה! מזל טוב תוכרז כזוכה במבצע ותזכה בפרס (כהגדרתו להלן) ("הזוכה"). מובהר בזאת, כי לצורך קביעת הזוכה במבצע, ישמשו המעקב אחר חשבון האינסטגרם של אתר וואלה! מזל טוב, מעקב אחר חשבון האינסטגרם של ענבל דרור והתגובה בפוסט התחרות, כראיה חלוטה לגבי כל הקשור בהשתתפות המשתתפות במבצע, ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

4.14. יובהר, כי כל משתתפת תהיה רשאית להשתתף במבצע זה בסך הכל פעם אחת בלבד, בהתאם להוראות כאמור בתקנון זה במידה ומשתתפת תשתתף יותר מפעם אחת, ההשתתפות הראשונה שלה תהא זו שתיכנס למאגר המשתתפות ותיחשב להשתתפותה היחידה וכל השתתפות נוספת שלה תיפסל ולא תשמע כל טענה ו/או תביעה ו/או תלונה של המשתתפת בקשר לכך כנגד וואלה! מזל טוב.

4.15. יובהר בזאת, כי וואלה! מזל טוב תהא רשאית שלא לאפשר למשתתפת ליטול חלק במבצע או לזכות בפרס (כהגדרתו להלן), אם הייתה זכאית לכך, באם השתתפותה הינה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לכל תקנון רלוונטי אחר המפורסם על ידי וואלה! מזל טוב ו/או הוראות כל דין וזאת ללא צורת במתן נימוק ו/או הצדקה לאותה משתתפת, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד וואלה! מזל טוב בקשר לכך.

4.16. לא יעשה שימוש באמצעים פסולים ו/או שקריים ו/או באמצעים שעלולים להפר את תקנון התחרות, תקנון אינסטגרם או הוראה זו.

5. הזוכה, הפרס וכללי הזכייה בו

5.1. הפרס שיחולק לזוכה במבצע: שמלת כלה מקולקציית 2022 במתנה של המעצבת ענבל דרור ("הפרס") מימוש הזכייה : עד 10 חודשים לאחר סיום התחרות בכפוף ללו"ז של ענבל דרור, בכל מקרה שלא יתאפשר לזוכה במקם הראשון לממש את הזכייה, הזוכה הבא אחריו יהיה זכאי לה וכך הלאה.

5.2. ההודעה לזוכה בפרס תיעשה באמצעות הודעה אישית לחשבון האינסטגרם (direct message), בו בוצע השימוש לרישום לתחרות ("הודעת הזכייה"). במסגרת הודעת הזכייה, תמסור וואלה! מזל טוב לזוכה את פרטי הנציג מטעם ספק הפרס לצורך תיאום מסירתו ו/או מימושו על ידי הזוכה, זאת בכפוף לכך שהזוכה תציג בפני נציג מטעם וואלה! מזל טוב צילום תעודת זהות המעיד כי מלאו לה 18 שנים ("הנציג" ו – "ספק הפרס" בהתאמה). מובהר בזאת, כי המועד, המקום והאופן בו תהיה זכאית הזוכה לממש את הפרס ייקבעו באופן בלעדי על ידי ספק הפרס ו/או הנציג מטעמו ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד וואלה! מזל טוב ו/או כל מי מטעמה. מובהר בזאת, כי אחריותה של וואלה! מזל טוב לעניין זה מסתכמת במסירת פרטי הנציג לזוכה בלבד והאחריות הבלעדית ליצירת הקשר עם הנציג ותיאום מסירת ו/או מימוש הפרס מוטלת על הזוכה בלבד. כל שאלה ו/או טענה ו/או דרישה של הזוכה כאמור בקשר עם מימוש הפרס תופנה לנציג בלבד ו/או לספק הפרס.

5.3. לא אותרה הזוכה ("הזוכה המקורית") בתוך 14 ימים ו/או לא עמדה הזוכה באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה ו/או נבצר מהזוכה לממש את הפרס במועד שנקבע למימושו מכל סיבה שהיא, תהא וואלה! מזל טוב רשאית לנהוג בפרס של אותה זוכה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת הפרס למשתתפת אחרת במבצע. במקרה זה זכאותה של הזוכה המקורית לפרס תהא בטלה.

5.4. וואלה! מזל טוב מצהירה כי הפרס הוא באדיבותו של ספק שהינו צד שלישי וכי האחריות המלאה והבלעדית בקשר עם הפרס מוטלת על ספק הפרס בלבד. יובהר, כי וואלה! מזל טוב ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים על אופיו ו/או איכותו ו/או טיבו של הפרס או לכל מרכיב אחר הכלול בו, וכי הם אינם אחראים לכל נזק (ישיר או עקיף), אובדן, הוצאות וכדומה אשר עלולים להיגרם לזוכה ו/או לצד שלישי בקשר לפרס ו/או למימושו, ולא תישמע ו/או תתקבל כנגד וואלה! מזל טוב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. את כל התביעות ו/או הדרישות בקשר לפרס יש להפנות אל ספק הפרס ו/או הנציג ו/או לספקים צדדים שלישיים הנוגעים בדבר.

5.6. הפרס הינו אישי לזוכה בו בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשעבוד, למכירה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. על אף האמור, וואלה! מזל טוב תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקבלת הסכמת ספק הפרס, להסכים לשינוי בזהות מקבלת הפרס, לפי בקשתה של הזוכה, ובלבד שמי שנבחרה על ידי הזוכה לקבל את הפרס במקומה, עומדת בתנאי תקנון זה. יובהר, כי וואלה! מזל טוב אינה מתחייבת לתת את הסכמתה להעברת הפרס, כאמור, בהתאם לבקשת הזוכה.

5.7. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בהוראות כמפורט בעמוד האינסטגרם ו/או בתקנון זה. מעבר לכך, כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותה של הזוכה ו/או בקשר לקבלת הפרס, תחול על הזוכה בלבד.

5.8. וואלה! מזל טוב שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות מהפרס ו/או להציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

5.9. וואלה! מזל טוב תהיה רשאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין, את שמה ופרטיה של הזוכה, וכן את התמונה באמצעי התקשורת והמדיה כפי שתמצא לנכון, לרבות באתרים המופעלים על ידה ו/או בעמוד האינסטגרם, ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה של המשתתפת ו/או הזוכה לפרסום כאמור ללא כל תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והיא מוותרת על כל טענה ו/או דרישה נגד וואלה! מזל טוב ו/או מי מטעמה בהקשר זה. וואלה! מזל טוב שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיה כזוכה כאמור. מובהר בזאת, כי פרסום כאמור בסעיף זה, אינו מהווה הודעת זכייה ולא יחייב את וואלה! מזל טוב ו/או את מי מטעמה למתן הפרס.

5.10. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, וואלה! מזל טוב שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה של הזוכה בפרס אם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהתנהלות אותה זוכה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או באם ייווצר חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בכל שלב במהלך השתתפותה במבצע, 

5.11. המשתתפות מאשרות כי ידוע להן כי וואלה! מזל טוב תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת ובכפוף להוראות כל דין, לעשות שימוש בפרטי המשתתפות ו/או הזוכה במבצע, ובכל מידע שנשלח על ידי מי מהן בהתאם להוראות תקנון זה, בעמוד האינסטגרם ו/או בכל מדיה אחרת, לצרכי פרסום, קידום שיווק ויחסי ציבור של המבצע ו/או של וואלה! מזל טוב. בהשתתפותה במבצע מביעה כל משתתפת את הסכמתה לפרסום כאמור, ללא כל תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והיא מוותרת על כל טענה ו/או דרישה נגד וואלה! מזל טוב ו/או מי מטעמה בהקשר זה.

5.12 כל מס, ניקוי או דרישה לתשלום מרשויות המס, מכל מין וסוג שהוא, יחולו על המשתתפים בתחרות בלבד וחבריהם ויהיו על חשבונום ואחריותם הבלעדית. עורך המבצע יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך, על פי דין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. המשתתפים מודעים לאמור בסעיף זה ומוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה, לרבות, אך לא רק בדבר זכותם לפרטיות. 


6. כללי

6.1. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהווה הסכמה מלאה של המשתתפת לכל האמור בו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתפת מצהירה בזאת, כי היא קראה את התקנון בשלמותו ומסכימה לכל האמור בו.

6.2. ידוע למשתתפת כי המבצע אינו נערך בחסות, בתמיכת או בניהול "אינסטגרם" ואין לקשרו אליה.

6.3. וואלה! מזל טוב ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במבצע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או בעמוד האינסטגרם, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת וואלה! מזל טוב ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתפת בכל סעד ו/או זכות. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה וואלה! מזל טוב רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המבצע, לשנות את הפרס ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל אדם ו/או משתתפת במבצע. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתפת כלשהי במבצע, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט וואלה! מזל טוב עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי וואלה! מזל טוב אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו"ב, שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתפת כלשהי במבצע, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש במבצע ו/או עקב הפעולות שתנקוט וואלה! מזל טוב כאמור.

6.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות טעויות אנוש, כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתפת) לא תיקלט ,תגובתה של משתתפת ו/או שם המשתתפת וכתובת הדואר האלקטרוני שלה ו/או בשל תקלה טכנית תוכרז משתתפת שעל פי תנאי תקנון זה לא הייתה אמורה להיות מוכרזת כזוכה במבצע או תימסר לה בשגגה הודעת זכייה ("הזוכה השגויה"), כי אז וואלה! מזל טוב תהא רשאית לבטל את זכייתה של הזוכה השגויה בפרס ו/או להעביר את הפרס למשתתפת אחרת ו/או לנקוט בכל פעולה אותה תמצא לנכון בהקשר זה ולוואלה! מזל טוב אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה שהייתה אמורה לזכות במבצע במקום הזוכה השגויה ו/או הזוכה השגויה ו/או כל משתתפת במבצע ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי וואלה! מזל טוב בקשר לכך.

6.5. כל משתתפת במבצע מצהירה בזאת כלפי וואלה! מזל טוב באופן בלתי חוזר כי אין לה ולכל הבאים בשמה או מטעמה, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וואלה! מזל טוב בכל הקשור במישרין או בעקיפין במבצע ו/או בפרס. ההשתתפות במבצע והשימוש בפרס הינה באחריותה הבלעדית של המשתתפת ו/או הזוכה (לפי העניין) ווואלה! מזל טוב ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתפת ו/או הזוכה לכל נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתפת ו/או הזוכה ו/או למי מטעמן, בקשר ישיר או עקיף עם המבצע ו/או הפרס.

6.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזאת במפורש כי השתתפות במבצע הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות במבצע, וכי בכל מקרה ההשתתפות במבצע לא תקים למשתתפת או לבאים בשמה או מטעמה, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וואלה! מזל טוב הקשורה במישרין או בעקיפין עם המבצע, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו.

6.7. וואלה! מזל טוב תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או את הפרס ו/או את מרכיביו, ללא הודעה מראש. מוסכם, כי המשתתפות מוותרות על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי המבצע ו/או בקשר לפעולות שבהן תנקוט וואלה! מזל טוב בקשר עם האמור.

6.8. כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות הקניין הרוחני במבצע ו/או בעמוד האינסטגרם ו/או בתכנים הכלולים בו אשר היו שייכות לוואלה! מזל טוב ו/או לצדדים שלישיים לפי העניין, עובר לתקופת המבצע יהיו שייכות לוואלה! מזל טוב ו/או לצדדים שלישיים לפי העניין, במהלכה ואף לאחריה, ולמעט הקבוע בתקנון זה, אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתתפת כל חלק מן הנ"ל. מובהר בזאת, כי למעט הקבוע בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה, תוכן או בכל זכות אחרת של וואלה! מזל טוב ו/או של צדדים שלישיים מבלי לקבל הסכמתם של מי אלו (לפי העניין) מראש ובכתב.

6.9. וואלה! מזל טוב שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת וללא מתן הודעה מראש. השינוי כאמור יכנס לתוקף באופן מיידי מרגע פרסומו בעמוד האינסטגרם. באחריות המשתתפות להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון זה. השתתפות במבצע, מהווה הסכמת כל משתתפת להוראות תקנון זה ולתנאיו המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו בכל עת.

6.10. עובדי וואלה! מזל טוב, ספק הפרס ואתר אינסטגרם אינם רשאים להשתתף במבצע. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות, בן-זוג, בן, בת 

6.11. לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל וואלה! מזל טוב בכתובת mazaltov.info@walla.net.il

6.12. אין בתקנון זה כדי לגרוע מאילו מזכויותיה של וואלה! מזל טוב על פי תנאי שימוש ו/או תקנונים אחרים המפורסמים על ידה.

6.13. כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.

בהצלחה
X
מעוניינים בפרטים נוספים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם