מכינים את העמוד
מכינים את העמוד.. הפעולה עשויה להימשך כמה שניות

תקנון תחרות פייסבוק "וואלה! מזל טוב בשיתוף טרויה, טיסה לניו יורק במתנה"

לפניכם תקנון התחרות המלא של "וואלה! מזל טוב בשיתוף 'טרויה' מעניקים כרטיס טיסה זוגי לניו יורק במתנה". התחרות מתקיימת בעמוד הפייסבוק של וואלה מזל טוב ובאתר

1.הגדרות


חברת יורם לימודים המפעילה את אתר וואלה! מזל טוב (להלן: "יורם"), עורכת תחרות לזוגות מאורסים בלבד (להלן: משתתף/פת") באתר של וואלה! מזל טוב (להלן: "האתר", "עמוד הנחיתה") שתנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה.

2.פרשנות


2.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה.

2.2 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

2.3 מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר. 

3.תקופת התחרות


3.1התחרות מתבצעת בשני שלבים (בפייסבוק ובאינסטגרם) ואין לראות בסיומו של שלב אחד כאילו הסתיימה התחרות.

3.2תקופת התחרות בפייסבוק ובאינסטגרם (להלן: "שלב א') הינה החל מיום 24 ביוני, 2019 בשעה 12:00 וסיומה ביום 14 ביולי, 2019 בשעה 12:00.
תקופת התחרות באינסטגרם בלבד (להלן: "שלב ב'") הינה החל מיום  15 ביולי, 2019 בשעה 12:00 ותערך "ראש בראש" בפלטפורמת ה"סטורי" בין שני הזוגות שצברו את כמות הלייקים הרבה ביותר בפייסבוק ובאינסטגרם בשלב א'. הכרזת הזוג הזוכה תתבצע ביום 16 ביולי, 2019  בשעה 12:00 בעמוד הפייסבוק.

במידה ויהיה שוויון בין שני המשתתפים בסיום שלב ב' של התחרות, המצנח יהיה זה שקיבל את מירב הקולות בשלב א' של התחרות.

3.3יורם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת התחרות, להקדימה או לאריכה, ללא הודעה מראש ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

3.4 יורם לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה להתחרות לאחר סיומה של תקופת ההתחרות, לרבות בגין קישוריות לעמוד ההתחרות שתופענה בעמוד הפייסבוק ו/או ברחבי האינטרנט לאחר תקופת ההתחרות.


4.כללי ההתחרות ותנאי ההשתתפות בה


4.1מהות התחרות: על הזוג (להלן: "משתתף" כפי שיוגדר בסעיף, 4.4 בהמשך) לשלוח לוואלה! מזל טוב את תמונת הצעה שלו בצירוף תאריך החתונה המתוכנן, אתר וואלה! מזל טוב יעלה את תמונת ההצעה שנשלחה לאלבום התחרות הרשמי. שני המשתתפים (שני הזוגות) אשר יצברו את מספר הלייקים הגבוהה ביותר עד תום שלב א' בתחרות יוכל לעבור לשלב ב', בסיומו, אחד מהם שיקבל את כמות הלייקים הגבוהה ביותר בפלטפורמת ה"סטורי" יזכה בזוג כרטיסי טיסה לניו יורק, לינה בבית מלון בניו יורק וכרטיסים לתצוגות אופנה נבחרות שיתקיימו במנהטן.

4.2במהלך תקופת התחרות תופענה באתרי אינטרנט המקושרים ליורם ו/או ברחבי האינטרנט הפניות מקושרות (Link) לעמוד הפייסבוק ו/או פרסומים בקשר עם התחרות בעמוד הפייסבוק עצמו. כל המעוניינות להשתתף במבצע, תגלושנה לאתרי אינטרנט אלו ותלחצנה על ההפניה המקושרת (Link) המופיעה באחד מאתרים אלה ו/או תיכנסנה לעמוד הפייסבוק.

4.3לאחר לחיצת המשתתף (כהגדרתו להלן) על ההפניה המקושרת כאמור, יופנו אל עמוד הפייסבוק, בו יתבקשו להשתתף בתחרות, ויתבקשו להתחבר לחשבונם באתר פייסבוק ("החשבון") על ידי הזנת שם המשתמש והסיסמה, כפי שקיבלו בעת ההרשמה לאתר פייסבוק, למעט במקרה המשתתפים כבר מחוברים לחשבונם - אז יעברו מיד לשלב הבא.

יובהר בזאת, כי ההשתתפות בתחרות כרוכה בהמשך קיומו התקף של חשבון באתר פייסבוק לאורך כל תקופת התחרות. באם אינכם רשומים במסגרת אתר פייסבוק, ביכולתכם לבצע רישום בהתאם לתנאים ולהוראות המצויים באתר פייסבוק ולפי תנאי השימוש הנהוגים בו, לרבות מתן הסכמתכם לכלל ההרשאות הנדרשות באתר פייסבוק במהלך הרישום, כאמור לצורך השתתפות במבצע. יובהר, כי רישום לאתר פייסבוק, השימוש בו הינו באחריות המשתתפים (כהגדרתם להלן) בלבד ויורם לא תישא בכל אחריות בקשר עם הרישום והשימוש של המשתתפים באתר פייסבוק.

4.4לצורך ההתחרות, יחשב כמשתתף כל מי שעומד בכל התנאים הבאים במצטבר ("משתתף"): (1) המשתתף הינו בגיר (מלאו לו 18 שנה); (2) הוא גולש בעל חשבון פייסבוק פעיל; (3) הוא אישר את קריאת התקנון והסכים לתוכנו באמצעות לחיצה על כפתור השתתפות ייעודי; ו- (4) הוא מילא וממלא אחר הוראות ההשתתפות בהתחרות המפורטות בתקנון זה, בעמוד ההתחרות (כהגדרתו להלן). במסגרת השתתפותו בהתחרות, מאשר המשתתף ומסכים מרצונו החופשי, כי יורם (בעצמו או באמצעות צדדים שלישיים מטעמו) יעיין ו/או ישתמש בשם המשתמש ופרטי הפרופיל שלו, כפי שנשמרו על ידי פייסבוק, בעת הרשמתו לאתר פייסבוק לשם יישום ההשתתפות בהתחרות וחלוקת הפרס.
יובהר כי משתתף הינו יחיד (פר תמונה/מאורסים/תאריך חתונה) וכי לא יסוכמו הלייקים אשר ישיגו כל אחד מבני הזוג בנפרד בין בחשבונות נפרדים ובין עם בתמונות שונות.

4.5כל המשתתפים רשאים (ואף מומלץ על מנת להגביר את סיכויי הזכייה)  לשתף את התמונה בחשבון האינסטגרם שלהם בצירוף ה"האשטג" "וואלה!מזלטוב_וטרויה_בניו יורק" ולהוסיף תיוג לאינסטגרם של וואלה! מזל טוב.

4.6רק לייקים על התמונה המקורית שתפורסם באלבום התחרות הרשמי, ייחשבו במניין הלייקים הדרושים לצורך זכייה בתחרות

4.7יובהר בזאת, כי יורם תהא רשאית שלא לאפשר למשתתף ליטול חלק בהתחרות (כהגדרתו להלן), אם הוא זכאי לכך, באם השתתפותו הינה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לכל תקנון רלוונטי אחר המפורסם על ידי יורם ו/או הוראות כל דין וזאת ללא צורת במתן נימוק ו/או הצדקה לאותו משתתף, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד יורם בקשר לכך.

4.8לא יעשה שימוש באמצעים פסולים ו/או שקריים ו/או באמצעים שעלולים להפר את תקנון ההתחרות. 

5.הזוכה, הפרס וכללי הזכייה בו


5.1הפרס שיחולק לזוכה בהתחרות יהא זוג כרטיסי טיסה לניו יורק, לינה בבית מלון בניו יורק וכרטיסים לתצוגות אופנה נבחרות שיתקיימו במנהטן . יובהר כי הפרס כולל טיסות מישראל בלבד ולא ניתן לממשן ו/או להמירן לטיסות מיעדים אחרים וליעדים אחרים.

הזכייה הינה אישית ואין אפשרות לקבל זיכוי / החזר כספי בכל מקרה שהוא לרבות בגין אי אפשרות של הזוכה לממש את הזכייה.

בכל מקרה שלא יתאפשר לזוכה לממש את הזכייה, הזוכה הבא אחריו תהא זכאית לה וכך הלאה והכל כמפורט בסעיף 5.2 להלן.

5.2ההודעה על הזוכה בפרס תיעשה באמצעות שידור LIVE לגולשים בפייסבוק בתאריך 16.7.2019. החברה תפנה לזוכה הן בנייד והן בפרופיל הפייסבוק עם פרסום הזכייה ותנסה לאתרו עד 24 שעות ממועד פרסום הזכייה וזאת על מנת לקבל מהזוכה צילומי דרכון תקינים לצרכי יציאה וחזרה מגבולות ישראל, לרבות אישור שהייה (ויזה) לארה"ב וכן תידרש למלא הצהרה כי אין מניעה משפטית/חוקית/אחרת אשר עשויים למנוע ממנה לממש את הזכייה.

יובהר כי תוך 48 שעות מקסימום דהיינו 72 שעות מפרסום הזוכה מתחייב הזוכה להציג את המתואר לעיל.

עוד יובהר כי כל המתואר לעיל יוצג גם בעבור האדם הנוסף אשר מבקשת הזוכה לצרף לזכייה (להלן: המצטרף).

לא אותרו הזוכים ("הזוכים המקוריים") עד 24 שעות מפרסום הזוכה ו/או לא עמדו הזוכים באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון לרבות העברת צילומי דרכון / אישור שהיה / הצהרה של הזוכה והמצטרף ו/או נבצר מהזוכים לממש את הפרס במועד שנקבע למימושו מכל סיבה שהיא, תהא יורם רשאית לנהוג בפרס של אותם זוכים לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת הפרס למשתתפים אחרים בתחרות. במקרה זה זכאותם של הזוכים המקוריים לפרס תהא בטלה.

במקרה הנ"ל יורם תפנה ראשית למשתתף אשר זכה להתמודד ראש בראש עם הזוכה בשלב ב' ורק במידה וגם הוא לא יעמוד בתנאים המפורטים תהיה רשאית יורם לפי שיקול דעתה להעביר את הפרס לאחד מהמשתתפים בשלב א' בתחרות.

עוד יובהר כי בכל מקרה בו לא עמדו הזוכים בתנאים האמורים הרי שהפרס יועבר בשלמותו לזוכים הבאים.

5.3יורם מצהירה בקשר עם הפרס, כי ככל שהשירות ניתן על ידי ספקים גורם שלישי (כגון חברת התעופה, המלון וכדומה) האחריות המלאה והבלעדית בקשר לשירות מוטלת על הספק בלבד. יובהר, כי יורם ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים על אופיו ו/או איכותו ו/או טיבו של הפרס או לכל מרכיב אחר הכלול בו, וכי הם אינם אחראים לכל נזק (ישיר או עקיף), אובדן, הוצאות וכדומה אשר עלולים להיגרם לזוכים ו/או לצד שלישי בקשר לפרס ו/או למימושו, ולא תישמע ו/או תתקבל כנגד יורם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. את כל התביעות ו/או הדרישות בקשר לפרס יש להפנות אל הנציג ו/או לספקים צדדים שלישיים הנוגעים בדבר.

5.4למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בהוראות כמפורט בעמוד התחרות ו/או בעמוד הנחיתה ו/או בתקנון זה. מעבר לכך, כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותה של הזוכה ו/או בקשר לקבלת הפרס, תחול על הזוכים בלבד.

5.5יורם שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות מהפרס ו/או להציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

5.6יורם תהיה רשאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין, את שמם ופרטיהם של הזוג הזוכה, וכן את התמונות באמצעי התקשורת והמדיה כפי שתמצא לנכון, לרבות באתרים המופעלים על ידה ו/או בעמוד הפייסבוק, ועצם ההשתתפות בהתחרות מהווה הסכמה של המשתתפים ו/או הזוכים לפרסום כאמור ללא כל תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה נגד יורם ו/או מי מטעמה בהקשר זה. יורם שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכים לפרסום פרטיהם כזוכים כאמור. מובהר בזאת, כי פרסום כאמור בסעיף זה, אינו מהווה הודעת זכייה ולא יחייב את יורם ו/או את מי מטעמה למתן הפרס.

5.7 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, יורם שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה של הזוכים בפרס אם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהתנהלות אותם זוכים משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או באם ייווצר חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בכל שלב במהלך השתתפותם בהתחרות.

5.8המשתתפים מאשרים כי ידוע להם כי יורם תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת ובכפוף להוראות כל דין, לעשות שימוש בפרטי המשתתפים ו/או הזוכים בהתחרות, ובכל מידע שנשלח על ידי מי מהם בהתאם להוראות תקנון זה, בעמוד הפייסבוק, באתר ו/או בכל מדיה אחרת, לצרכי פרסום, קידום שיווק ויחסי ציבור של ההתחרות ו/או של יורם. בהשתתפותם בהתחרות מביעים כל המשתתפים את הסכמתם לפרסום כאמור, ללא כל תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והם  מוותרים על כל טענה ו/או דרישה נגד יורם ו/או מי מטעמה בהקשר זה.

6.כללי


6.1תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בהתחרות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בהתחרות, מהווה הסכמה מלאה של המשתתפת לכל האמור בו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתפים מצהירים בזאת, כי קראו את התקנון בשלמותו ומסכימים לכל האמור בו.

6.2יורם ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בהתחרות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או בעמוד ההתחרות, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת יורם ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתף בכל סעד ו/או זכות. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה יורם רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את ההתחרות, לשנות את הפרס ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון ההתחרות ותחייב כל משתתף בהתחרות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו בהתחרות, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט יורם עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי יורם אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו"ב, שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתף כלשהו בהתחרות, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש בהתחרות ו/או עקב הפעולות שתנקוט יורם כאמור.

6.3כל המשתתפים בהתחרות מצהירים בזאת כלפי יורם באופן בלתי חוזר כי אין להם ולכל הבאים בשמם או מטעמם, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי יורם בכל הקשור במישרין או בעקיפין בהתחרות ו/או בפרס. ההשתתפות בהתחרות והשימוש בפרס הינו באחריותo הבלעדית של המשתתפים ו/או הזוכים (לפי העניין) ויורם ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתפים ו/או הזוכים לכל נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתפים ו/או הזוכים או למי מטעמו בקשר ישיר או עקיף עם ההתחרות ו/או הפרס.

6.4מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזאת במפורש כי השתתפות בהתחרות הינה לצורכי שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בהתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בהתחרות לא תקים למשתתפים או לבאים בשמם או מטעמם, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי יורם הקשורה במישרין או בעקיפין עם ההתחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

6.5יורם תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את ההתחרות ו/או לשנות את כל תנאיה או חלק מהם ו/או את הפרס ו/או את מרכיביו, ללא הודעה מראש. מוסכם, כי המשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי ההתחרות ו/או בקשר לפעולות שבהן תנקוט יורם בקשר עם האמור.

6.6כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות הקניין הרוחני בהתחרות ו/או בעמוד ההתחרות ו/או בתכנים הכלולים בו אשר היו שייכות ליורם ו/או לצדדים שלישיים לפי העניין, עובר לתקופת ההתחרות יהיו שייכות ליורם ו/או לצדדים שלישיים לפי העניין, במהלכה ואף לאחריה, ולמעט הקבוע בתקנון זה, אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתתפת כל חלק מן הנ"ל. מובהר בזאת, כי למעט הקבוע בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה, תוכן או בכל זכות אחרת של יורם ו/או של צדדים שלישיים מבלי לקבל הסכמתם של מי אלו (לפי העניין) מראש ובכתב.

6.7יורם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת וללא מתן הודעה מראש. השינוי כאמור יכנס לתוקף באופן מיידי מרגע פרסומו בעמוד הפייסבוק ו/או באתר וואלה מזל-טוב. באחריות המשתתפים להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון זה. השתתפות בהתחרות, מהווה הסכמת כל משתתף להוראות תקנון זה ולתנאיו המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו בכל עת.

6.8עובדי יורם ועובדי מתחם האירועים טרויה, אינם רשאים להשתתף בהתחרות. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות, בן-זוג, בן, בת בכל מקרה של זכיה לא תוכל הזוכה לצרף לזכייה את עובדי יורם או עובדי מתחם האירועים טרויה.

6.9 לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל יורם בכתובת  mazaltov.info@walla.net.il

6.10אין בתקנון זה כדי לגרוע מאילו מזכויותיה של יורם על פי תנאי שימוש ו/או תקנונים אחרים המפורסמים על ידה.

6.11כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון. 

צוות וואלה! מזל טוב מאחל למשתתפות בהצלחה 

X
מעוניינים בפרטים נוספים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם