מכינים את העמוד
מכינים את העמוד.. הפעולה עשויה להימשך כמה שניות

תקנון "שמלת כלה במתנה של אלון ליבנה"

לפניכם תקנון התחרות המלא של "שמלת כלה במתנה של אלון ליבנה". התחרות מתקיימת בעמוד הפייסבוק של וואלה מזל טוב. התחרות מתקיימת בעמוד הפייסבוק של וואלה מזל טוב

1. הגדרות

חברת יורם לימודים המפעילה את אתר וואלה! מזל טוב ("יורם"), עורכת מבצע נושא פרסים בעמוד של וואלה! מזל טוב באתר פייסבוק ("עמוד הפייסבוק") שתנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה ("המבצע או "המשחק").

2. פרשנות

2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
2.2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

2.3. מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.

2.4 התקנון נכתב בלשון נקבה, אך הוא פונה לנשים ולגברים כאחד.

3. תקופת התחרות (מבצע)

3.1 תקופת התחרות הינה החל מיום א', 6.8.2017 בשעה 10:00, סיום התחרות הינו בתאריך 23.8.2017 בשעה 10:00, הכרזת הזוכים תתבצע לאחר ספירת הקולות, כמפורט בהוראות המוצגות בעמוד הפייסבוק ("תקופת המבצע").

3.2. יורם לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיומה של תקופת המבצע, לרבות בגין קישוריות לפעילות המבצע שתופענה בעמוד הפייסבוק ו/או ברחבי האינטרנט לאחר תקופת המבצע. כמו כן, יורם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המבצע, להקדימו או להאריכו, ללא הודעה מראש ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

4. כללי המבצע ותנאי ההשתתפות בו

4.1 מהות התחרות: זוג שיעלה תמונה שלו עם תאריך החתונה ויקבל את כמות הלייקים הגבוהה ביותר עד תום תקופת המבצע יזכה בשמלת כלה במתנה של המעצב אלון ליבנה.

4.2. במהלך תקופת התחרות תופענה באתרי אינטרנט המקושרים ליורם ו/או ברחבי האינטרנט הפניות מקושרות (Link) לעמוד הפייסבוק ו/או פרסומים בקשר עם התחרות בעמוד הפייסבוק עצמו. כל המעוניינות להשתתף במבצע, תגלושנה לאתרי אינטרנט אלו ותלחצנה על ההפניה המקושרת (Link) המופיעה באחד מאתרים אלה ו/או תיכנסנה לעמוד הפייסבוק.

4.3. לאחר לחיצתה של המשתתפת (כהגדרתה להלן) על ההפניה המקושרת כאמור, תופנה המשתתפת אל עמוד הפייסבוק, בו תתבקש משתתפת המעוניינת להשתתף במבצע להתחבר לחשבונה באתר פייסבוק ("החשבון") על ידי הזנת שם המשתמש והסיסמה שלה, כפי שקיבלה בעת הרשמתה לאתר פייסבוק, למעט במקרה בו המשתתפת כבר מחוברת לחשבונה - אז תעבור מיד לשלב הבא, כמפורט בסעיף ‎4.4 להלן.

יובהר בזאת, כי ההשתתפות במבצע כרוכה בהמשך קיומו התקף של חשבון באתר פייסבוק לאורך כל תקופת המבצע. באם אינך רשומה במסגרת אתר פייסבוק, ביכולתך לבצע רישום בהתאם לתנאים ולהוראות המצויים באתר פייסבוק ולפי תנאי השימוש הנהוגים בו, לרבות מתן הסכמתך לכלל ההרשאות הנדרשות באתר פייסבוק במהלך הרישום כאמור לצורך השתתפות במבצע. יובהר, כי רישום לאתר פייסבוק, השימוש בו הינו באחריותה של המשתתפת (כהגדרתה להלן) בלבד ויורם לא תישא בכל אחריות בקשר עם הרישום והשימוש של המשתתפת באתר פייסבוק.

4.4. לצורך המבצע, תחשב כמשתתפת כל מי שעומדת בכל התנאים הבאים במצטבר ("משתתפת"): (1) המשתתפת הינה בגירה (מלאו לה 18 שנה); (2) היא גולשת בעלת חשבון פייסבוק פעיל; (3) היא "אוהדת" (fan) של עמוד הפייסבוק. מי שאינה "אוהדת" של עמוד הפייסבוק, יכולה להפוך ל"אוהדת" באמצעות לחיצה על לחצן "אהבתי" (like) בעמוד הפייסבוק; (4) היא אישרה את קריאת התקנון והסכימה לתוכנו באמצעות לחיצה על כפתור השתתפות ייעודי; ו- (5) היא מילאה וממלאת אחר הוראות ההשתתפות במבצע המפורטות בתקנון זה, בעמוד הפייסבוק (כהגדרתה להלן), לרבות לעניין החובה לשלוח תמונה (כהגדרתה להלן) ולהזין את שם הזוג  המלא (שם ושם משפחה) וכתובת הדואר האלקטרוני של המשתתפת. במסגרת השתתפותה במבצע, מאשרת המשתתפת ומסכימה מרצונה החופשי, כי יורם (בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים מטעמה) תעיין ו/או תשתמש בשם המשתמש ופרטי הפרופיל שלה כפי שנשמרו על ידי פייסבוק בעת הרשמתה לאתר פייסבוק לשם יישום המבצע וחלוקת הפרס.

4.5. המשתתפת מצהירה בזאת כי הינה בעלת מלוא הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני, בתמונה ו/או קיבלה רישיון שימוש מבעל הזכויות בתמונה לעשות בה שימוש כפי שנעשה במסגרת מבצע זה, וכי השימוש בתמונה אינו מפר כל זכויות של צד שלישי כלשהו.

4.6. יובהר, כי המשתתפת מעניקה בזאת ליורם רישיון בלתי הדיר, לא מוגבל בזמן או במקום מבחינה גיאוגראפית, ללא תמורה, לעשות כל שימוש ו/או פעולה שהיא בתמונה הכולל את הזכות לפרסם ו/או לערוך כל שינוי בתמונה, להעביר ו/או להעניק רישיונות משנה, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט של יורם, בכל אמצעי התקשורת והמדיה, לרבות באתרי האינטרנט המופעלים על ידי יורם ובעמוד הפייסבוק, וכן בכל אמצעי טכנולוגי הקיים או שיהיה קיים בעתיד, כפי שתמצא יורם לנכון.

4.7. המשתתפת מתחייבת בזאת לפצות ו/או לשפות את יורם, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפט בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם התמונה שנשלחה על ידי המשתתפת ו/או זכויות הקניין בה.

4.8. כל משתתפת מתחייבת בזאת שלא לשלוח תמונה המכילה תכנים בעלי אופי בלתי מוסרי, לרבות, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, תכנים מאיימים, אלימים, גזעניים, מעליבים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, עולים כדי הסתה, מהווים עבירות פליליות או עוולות אזרחיות, פוגעים בצנעת הפרט, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של חוקי מדינת ישראל ותכנים העלולים לפגוע באופן ישיר ו/או עקיף בגולשים אחרים ("תכנים אסורים"). יורם תהא רשאית להסיר ללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תמונה המכילה תכנים אסורים והמשתתפת ששלחה תכנים אסורים אלו תיחשב כמפרה תקנון זה ולא תהא רשאית להשתתף במבצע ו/או לא תוכל לזכות בפרס.

4.9. חברים מורשים אשר יבחרו להצביע עבור התמונה, כאמור בסעיף ‎4.4 לעיל, יוכלו גם להגיב על התמונה באמצעות פרסום הודעת Post, והכל בהתאם להוראות שיוצגו בפניהם ובהתאם להוראות תקנון זה. את הודעת ה – Post כאמור יוכלו לראות יתר המשתתפות וחבריהן המורשים.

4.10. כל משתתפת ו/או חבר מורשה אשר יפרסמו הודעה כלשהי (Post) מתחייבים בזאת שלא להזין תכנים אסורים, כמפורט בסעיף ‎4.8 לעיל. יורם תהא רשאית להסיר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, הודעה או פרסום כלשהו שנשלח על ידי משתתפת או חבר מורשה, המכילה תכנים אסורים כאמור. בנוסף, משתתפת שתפרסם הודעה המכילה תכנים אסורים כאמור, תיחשב כמפרת תקנון זה ולא תהא רשאית להשתתף במבצע ו/או לא תוכל לזכות בפרס ו/או הפרס יילקח ממנה ולא תהיה למשתתפת זו ו/או לכל אדם אחר כל טענה ו/או דרישה כלפי יורם ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

4.11. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎4.10 לעיל, המשתתפות יישאו באחריות המלאה בקשר להזנת תכנים אסורים והן מתחייבות לשפות את יורם ו/או מי מטעמה, מייד עם דרישתה הראשונה לכך, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/אבדן ו/או הוצאה שנגרמו או ייגרמו ליורם ו/או למי מטעמה (לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין) בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד יורם בקשר לתכנים אסורים שהוזנו על ידן או באחריותן.

4.12. כל משתתפת מאשרת כי ידוע לה וכי היא מסכימה לכך, כי יורם אינה אחראית לתכנים בהודעות המופיעות ואלו יהיו באחריותן המלאה והבלעדית של המשתתפות. עוד ידוע למשתתפת, כי בהשתתפותה במבצע היא עלולה להיות חשופה לתכנים אסורים וכי לא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד יורם ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

4.13. במהלך המבצע, על כל משתתפת להזמין, כמה שיותר חברים מורשים להיכנס ולהצביע עבור התמונה שהעלתה המשתתפת, וזאת בהתאם להוראות כפי שיופיעו, מטרת המשתתפת במסגרת השתתפותה במבצע היא להביא לכניסתם ולהצבעתם של כמה שיותר חברים מורשים עבור התמונה.

4.14. עם תום תקופת המבצע, תיסגר האפשרות להצביע עבור המשתתפות. המשתתפת אשר זכתה במהלך תקופת המבצע למספר הצבעות הגבוה ביותר תוכרז כזוכה במבצע ותזכה בפרס (כהגדרתו להלן) ("הזוכה"). מובהר בזאת, כי לצורך קביעת הזוכה במבצע, ישמשו נתוני הלייקים בפייסבוק ו/או יורם כראיה חלוטה לגבי כל הקשור בהשתתפות המשתתפות במבצע ו/או במספר ההצבעות אותן צברה כל משתתפת, ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

4.15. יובהר, כי כל משתתפת תהיה רשאית להשתתף במבצע זה בסך הכל פעם אחת בלבד, וזאת באמצעות משלוח תמונה אחת בלבד, בהתאם להוראות כאמור בתקנון זה במידה ומשתתפת תשתתף יותר מפעם אחת, ההשתתפות הראשונה שלה תהא זו שתיכנס למאגר המשתתפות ותיחשב להשתתפותה היחידה וכל השתתפות נוספת שלה תיפסל ולא תשמע כל טענה ו/או תביעה ו/או תלונה של המשתתפת בקשר לכך כנגד יורם.

4.16. יובהר בזאת, כי יורם תהא רשאית שלא לאפשר למשתתפת ליטול חלק במבצע או לזכות בפרס (כהגדרתו להלן), אם הייתה זכאית לכך, באם השתתפותה הינה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לכל תקנון רלוונטי אחר המפורסם על ידי יורם ו/או הוראות כל דין וזאת ללא צורת במתן נימוק ו/או הצדקה לאותה משתתפת, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד יורם בקשר לכך.

4.17. לא יעשה שימוש באמצעים פסולים ו/או שקריים ו/או באמצעים שעלולים להפר את תקנון התחרות, תקנון פייסבוק או הוראה זו.

5. הזוכה, הפרס וכללי הזכייה בו

5.1. הפרס שיחולק לזוכה במבצע: שמלת כלה מקולקציית 2017 במתנה של המעצב אלון ליבנה ("הפרס") מימוש הזכייה : עד 10 חודשים לאחר סיום התחרות בכפוף ללו"ז של אלון ליבנה, בכל מקרה שלא יתאפשר לזוכה במקם הראשון לממש את הזכייה , הזוכה הבא אחריו יהיה זכאי לה וכך הלאה.

5.2. ההודעה לזוכה בפרס תיעשה באמצעות הודעה אישית שתישלח לכתובת המייל בה בוצע השימוש לרישום לתחרות  ("הודעת הזכייה"). במסגרת הודעת הזכייה, תמסור יורם לזוכה את פרטי הנציג מטעם ספק הפרס לצורך תיאום מסירתו ו/או מימושו על ידי הזוכה, זאת בכפוף לכך שהזוכה תציג בפני נציג מטעם יורם צילום תעודת זהות המעיד כי מלאו לה 18 שנים ("הנציג" ו – "ספק הפרס" בהתאמה). מובהר בזאת, כי המועד, המקום והאופן בו תהיה זכאית הזוכה לממש את הפרס ייקבעו באופן בלעדי על ידי ספק הפרס ו/או הנציג מטעמו ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד יורם ו/או כל מי מטעמה. מובהר בזאת, כי אחריותה של יורם לעניין זה מסתכמת במסירת פרטי הנציג לזוכה בלבד והאחריות הבלעדית ליצירת הקשר עם הנציג ותיאום מסירת ו/או מימוש הפרס מוטלת על הזוכה בלבד. כל שאלה ו/או טענה ו/או דרישה של הזוכה כאמור בקשר עם מימוש הפרס תופנה לנציג בלבד ו/או לספק הפרס.

5.3. לא אותרה הזוכה ("הזוכה המקורית") בתוך 14 ימים ו/או לא עמדה הזוכה באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה ו/או נבצר מהזוכה לממש את הפרס במועד שנקבע למימושו מכל סיבה שהיא, תהא יורם רשאית לנהוג בפרס של אותה זוכה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת הפרס למשתתפת אחרת במבצע. במקרה זה זכאותה של הזוכה המקורית לפרס תהא בטלה.

5.4. יורם מצהירה בקשר עם הפרס, כי הוא באדיבותו של ספק שהינו צד שלישי וכי האחריות המלאה והבלעדית בקשר עם הפרס מוטלת על ספק הפרס בלבד. יובהר, כי יורם ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים על אופיו ו/או איכותו ו/או טיבו של הפרס או לכל מרכיב אחר הכלול בו, וכי הם אינם אחראים לכל נזק (ישיר או עקיף), אובדן, הוצאות וכדומה אשר עלולים להיגרם לזוכה ו/או לצד שלישי בקשר לפרס ו/או למימושו, ולא תישמע ו/או תתקבל כנגד יורם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. את כל התביעות ו/או הדרישות בקשר לפרס יש להפנות אל ספק הפרס ו/או הנציג ו/או לספקים צדדים שלישיים הנוגעים בדבר.

5.6. הפרס הינו אישי לזוכה בו בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשעבוד, למכירה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. על אף האמור, יורם תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקבלת הסכמת ספק הפרס, להסכים לשינוי בזהות מקבלת הפרס, לפי בקשתה של הזוכה, ובלבד שמי שנבחרה על ידי הזוכה לקבל את הפרס במקומה, עומדת בתנאי תקנון זה. יובהר, כי יורם אינה מתחייבת לתת את הסכמתה להעברת הפרס, כאמור לעיל, בהתאם לבקשת הזוכה.

5.7. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בהוראות כמפורט בעמוד הפייסבוק ו/או בתקנון זה. מעבר לכך, כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותה של הזוכה ו/או בקשר לקבלת הפרס, תחול על הזוכה בלבד.

5.8. יורם שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות מהפרס ו/או להציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

5.9. יורם תהיה רשאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין, את שמה ופרטיה של הזוכה, וכן את התמונה באמצעי התקשורת והמדיה כפי שתמצא לנכון, לרבות באתרים המופעלים על ידה ו/או בעמוד הפייסבוק, ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה של המשתתפת ו/או הזוכה לפרסום כאמור ללא כל תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והיא מוותרת על כל טענה ו/או דרישה נגד יורם ו/או מי מטעמה בהקשר זה. יורם שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיה כזוכה כאמור. מובהר בזאת, כי פרסום כאמור בסעיף זה, אינו מהווה הודעת זכייה ולא יחייב את יורם ו/או את מי מטעמה למתן הפרס.

5.10. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, יורם שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה של הזוכה בפרס אם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהתנהלות אותה זוכה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או באם ייווצר חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בכל שלב במהלך השתתפותה במבצע, 

5.11. המשתתפות מאשרות כי ידוע להן כי יורם תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת ובכפוף להוראות כל דין, לעשות שימוש בפרטי המשתתפות ו/או הזוכה במבצע, ובכל מידע שנשלח על ידי מי מהן בהתאם להוראות תקנון זה, בעמוד הפייסבוק ו/או בכל מדיה אחרת, לצרכי פרסום, קידום שיווק ויחסי ציבור של המבצע ו/או של יורם. בהשתתפותה במבצע מביעה כל משתתפת את הסכמתה לפרסום כאמור, ללא כל תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והיא מוותרת על כל טענה ו/או דרישה נגד יורם ו/או מי מטעמה בהקשר זה.

6. כללי

6.1. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהווה הסכמה מלאה של המשתתפת לכל האמור בו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתפת מצהירה בזאת, כי היא קראה את התקנון בשלמותו ומסכימה לכל האמור בו.

6.2. ידוע למשתתפת כי המבצע אינו נערך בחסות, בתמיכת או בניהול "פייסבוק" ואין לקשרו אליה.

6.3. יורם ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במבצע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או בעמוד הפייסבוק, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת יורם ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתפת בכל סעד ו/או זכות. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה יורם רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המבצע, לשנות את הפרס ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל אדם ו/או משתתפת במבצע. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתפת כלשהי במבצע, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט יורם עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי יורם אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו"ב, שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתפת כלשהי במבצע, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש במבצע ו/או עקב הפעולות שתנקוט יורם כאמור.

6.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות טעויות אנוש, כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתפת) לא תיקלט תמונתה של משתתפת ו/או שם המשתתפת וכתובת הדואר האלקטרוני שלה ו/או לא ייקלטו הצבעות עבור התמונה אשר פורסמה על ידי משתתפת ו/או בשל תקלה טכנית תוכרז משתתפת שעל פי תנאי תקנון זה לא הייתה אמורה להיות מוכרזת כזוכה במבצע או תימסר לה בשגגה הודעת זכייה ("הזוכה השגויה"), כי אז יורם תהא רשאית לבטל את זכייתה של הזוכה השגויה בפרס ו/או להעביר את הפרס למשתתפת אחרת ו/או לנקוט בכל פעולה אותה תמצא לנכון בהקשר זה וליורם אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה שהייתה אמורה לזכות במבצע במקום הזוכה השגויה ו/או הזוכה השגויה ו/או כל משתתפת במבצע ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי יורם בקשר לכך.

6.5. כל משתתפת במבצע מצהירה בזאת כלפי יורם באופן בלתי חוזר כי אין לה ולכל הבאים בשמה או מטעמה, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי יורם בכל הקשור במישרין או בעקיפין במבצע ו/או בפרס. ההשתתפות במבצע והשימוש בפרס הינה באחריותה הבלעדית של המשתתפת ו/או הזוכה (לפי העניין) ויורם ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתפת ו/או הזוכה לכל נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתפת ו/או הזוכה ו/או למי מטעמן, בקשר ישיר או עקיף עם המבצע ו/או הפרס.

6.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזאת במפורש כי השתתפות במבצע הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות במבצע, וכי בכל מקרה ההשתתפות במבצע לא תקים למשתתפת או לבאים בשמה או מטעמה, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי יורם הקשורה במישרין או בעקיפין עם המבצע, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו.

6.7. יורם תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או את הפרס ו/או את מרכיביו, ללא הודעה מראש. מוסכם, כי המשתתפות מוותרות על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי המבצע ו/או בקשר לפעולות שבהן תנקוט יורם בקשר עם האמור.

6.8. כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות הקניין הרוחני במבצע ו/או בעמוד הפייסבוק ו/או בתכנים הכלולים בו אשר היו שייכות ליורם ו/או לצדדים שלישיים לפי העניין, עובר לתקופת המבצע יהיו שייכות ליורם ו/או לצדדים שלישיים לפי העניין, במהלכה ואף לאחריה, ולמעט הקבוע בתקנון זה, אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתתפת כל חלק מן הנ"ל. מובהר בזאת, כי למעט הקבוע בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה, תוכן או בכל זכות אחרת של יורם ו/או של צדדים שלישיים מבלי לקבל הסכמתם של מי אלו (לפי העניין) מראש ובכתב.

6.9. יורם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת וללא מתן הודעה מראש. השינוי כאמור יכנס לתוקף באופן מיידי מרגע פרסומו בעמוד הפייסבוק. באחריות המשתתפות להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון זה. השתתפות במבצע, מהווה הסכמת כל משתתפת להוראות תקנון זה ולתנאיו המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו בכל עת.

6.10. עובדי יורם, ספק הפרס ואתר פייסבוק אינם רשאים להשתתף במבצע. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות, בן-זוג, בן, בת 

6.11. לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל יורם בכתובת mazaltov.info@walla.net.il

6.12. אין בתקנון זה כדי לגרוע מאילו מזכויותיה של יורם על פי תנאי שימוש ו/או תקנונים אחרים המפורסמים על ידה.

6.13. כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.

בהצלחה
X
מעוניינים בפרטים נוספים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם